Sökning: "Mari Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mari Nilsson.

 1. 1. Registered Nurses Experiences of the Care for Persons with Dementia Expressing their Sexuality

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Mari-Louise Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förskolegården som undervisningsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulrika Nilsson; Mari-Louise Magnusson; [2019]
  Nyckelord :undervisning; utevistelse; utformning av förskolegården;

  Sammanfattning : Utevistelse är en självklar del inom förskolan. Vi vill i denna kvalitativa studie synliggöra hur förskolegården kan fungera som en pedagogisk resurs till pedagoger som har som syfte att bedriva undervisning på förskolegården. Vi använder oss av sociokulturellt perspektiv och miljöpsykologi som teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 3. 3. Klassrumssituationers påverkan på frågor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Nilsson; Mari-Louise Svensson; [2015]
  Nyckelord :Enskilt arbete; Helklassundervisning; Klassrumssituation; Matematikundervisning; Slutna frågor; Språkutveckling; Öppna frågor;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie var att redogöra för vilken typ av frågor som läraren, under matematikundervisningen, ställer beroende på vilken klassrumssituation som råder. Vi ville undersöka om det fanns några skillnader eller likheter kring användningen av frågor beroende på om läraren befinner sig i en helklassundervisning jämfört med om läraren befinner sig tillsammans med enskilda elever under det enskilda arbetet. LÄS MER

 4. 4. South African and Swedish registered nurses' experience of caring for HIV-positive patients

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Nathalie Nilsson Norman; Mari Soleyman; [2009]
  Nyckelord :comparison; hermeneutic; phenomenology; interview; study; lived; experience;

  Sammanfattning : It could be said that the most stigmatising disease of the 21st century is the Human Immunodeficiency Virus (“HIV”). Unfortunately, the infection is occasionally associated with feelings of shame and fear among both patients and healthcare professionals. LÄS MER

 5. 5. Aktiveringspolitikens effektivitet : En undersökning om aktiveringskrav och dess påverkan på individers benägenhet att träda in i socialbidragstagande

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mari Nilsson; [2008]
  Nyckelord :aktiveringskrav; incitamentseffekter; regressionsanalys; socialbidragstagande;

  Sammanfattning : År 1998 ändrades den svenska socialtjänstlagen vilket innebär att kommuner numera själva kan välja att tillämpa striktare regler gentemot individer som uppbär socialbidrag. Syftet med denna undersökning är att pröva huruvida ett striktare förhållningssätt till utbetalning av ekonomiskt bistånd påverkar individers benägenhet att träda in i socialbidragstagande. LÄS MER