Sökning: "Maria Öquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Öquist.

  1. 1. Specialpedagogisk kompetens i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Maria Lewton; [2017]
    Nyckelord :förskola; handledning; sociokulturell teori; specialpedagogisk kompetens; systemteori;

    Sammanfattning : Sammanfattning Problemområde Specialpedagogiken kännetecknas som kunskapsområde av komplexitet och det förekommer stor variation när det gäller hur specialpedagogik diskuteras och beskrivs (Ahlberg, 2013). I min studie vill jag undersöka vilka synsätt det finns på specialpedagogisk kompetens och på handledning som verktyg för en ökad specialpedagogisk kompetens i förskolans verksamhet. LÄS MER