Sökning: "Maria Östling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maria Östling.

 1. 1. Närståendeperspektiv på sjuksköterskans bemötande i samband med en vuxen patients död på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Östling; Ebba Wernheden; [2020-08-05]
  Nyckelord :Närståendestöd; Vård i livets slutskede; Sjukhus; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Stöd till närstående är en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård, ändå finnsdet brister i det bemötande som närstående upplever då någon i deras närhet vårdas palliativtpå sjukhus. Då patientens mående påverkas av de närståendes hälsa och vice versa är dettanågot som bör prioriteras i större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Mellanlandets kronotop : Liminala läsningar i fantasy för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marie Östling; [2019]
  Nyckelord :Michael Ende; Maria Gripe; Mikhail Bakhtin; chronotope; passage; liminality; performativity; initiation; Michael Ende; Maria Gripe; Michail Bachtin; kronotop; passage; liminalitet; performativitet; initiation;

  Sammanfattning : In this paper I explore the border between worlds in Michael Ende's The Neverending Story and Agnes Cecilia by Maria Gripe through Bakhtins theory of the chronotope and through concepts originating in performance theory: liminality and performativity. I examine the spatial and temporal relations of this place, the image of man as it appears in it, as well as the novels' performative aspects, and attempt to connect these traits with one another in order to discover their conjoined effect on the reader. LÄS MER

 3. 3. Vem får ordet? : En studie av genus och eliter i Debatts webb-program Eftersnack

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Lina Pending; Maria Östling; [2010]
  Nyckelord :Web TV; gender; elites; SVT; interview; Webb-tv; genus; eliter; SVT; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken grupp människor som till största del fick komma till tals i webb-programmet Eftersnack. Deltagarna i programmet valde vi att dela in i fyra grupper, män, kvinnor, elitpersoner och personer från allmänheten. LÄS MER

 4. 4. Unga människors upplevelser av att ha en far eller mor i fängelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Östling; [2006]
  Nyckelord :barn till frihetsberövade; utvecklingspsykologi; intervjustudie; kriminalvård;

  Sammanfattning : Barn till frihetsberövade är en osynlig grupp i vårt samhälle. Separationen från den frihetsberövade föräldern påverkar barnet olika beroende på barnets ålder, straffets längd och tidigare separationer. Ingen forskning har tidigare genomförts på denna grupp i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Immaterialrättsligt skydd för traditionella kulturella uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Östling; [2005]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare tid har nya frågeställningar aktualiserats inom immaterialrätten i förhållande till vad som traditionellt har förknippats med ämnet. Utvecklingsländers och urbefolkningars ökade krav på ett skydd av deras förvaltning och innehav av ''indigenous resources'', dvs. LÄS MER