Sökning: "Maria Anvell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Anvell.

  1. 1. Från identifikation till insats

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
    Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

    Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER