Sökning: "Maria Backman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Backman.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Andersson; Linda-Marie Backman; [2017]
  Nyckelord :livet slutskede; sjuksköterska; upplevelser; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede i hemmet syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienten och anhöriga, genom att förebygga och lindra lidandet. Vård i livets slutskede bygger på en tanke om att patienten ska få uppleva största möjliga livskvalitet till slutet. LÄS MER

 2. 2. Framställningen av könsroller i barnböcker : En kvalitativ textanalysstudie av fem hästböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kamilla Olsson; [2012]
  Nyckelord :könsroller; hästböcker; identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to find out which characteristics the female and male characters have in five selected horse books in children's literature. I have analyzed five horse books by Professor Maria Nikolajeva’s gender roles schedule. LÄS MER

 3. 3. Webbaserad vägledning ur ett vägledarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Backman; Maria Wetterlund; [2011]
  Nyckelord :Kommunikation; personligt möte; webbaktiva vägledare; webbaserad vägledning;

  Sammanfattning : I och med att många saker digitaliseras idag, väcktes vår nyfikenhet kring hur vägledare ser på denna digitalisering och hur det är möjligt att arbeta utifrån den. Skype, Facebook, MSN och andra virtuella rum har tagit oss till en teknisk nivå där webbaserad vägledning är möjlig att utföra. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv i skolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Gustavsson; [2006]
  Nyckelord :Friluftsliv; friluftsverksamhet; friluftsdagar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete handlar om friluftsliv enligt Kulturdepartementets definition: ”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling” (Backman, 2004 b s. 47). LÄS MER