Sökning: "Maria Bagewitz"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Bagewitz.

 1. 1. Det är svårt att lära en gammal hund sitta : En jämförande studie mellan högstadieelevers och gymnasieelevers syn på jämställdhet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Maria Bagewitz; [2013]
  Nyckelord :equality; school; focus groups; gender; advertising;

  Sammanfattning : The aim of this research is to do a comparison between students’ view of equality in secondary school and in gymnasium. The research begins with four focus groups, two on each grade to conduct material. The focus groups with girls and boys were separated from each other. LÄS MER

 2. 2. Samtalet som förändrar livet : En jämförande studie kring medling i Kalmar och Växjö kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Kalle Kronberg; Maria Bagewitz; [2012]
  Nyckelord :mediation; restorative justice; social control theory; transformative mediation; Kalmar; Växjö; differences;

  Sammanfattning : This essay examines the differences between the mediation practices concering youth crime in the swedish cities of Kalmar and Växjö. The analysis are made with the use of quality interviews which we have linked together with the three theories of Social Control Theory, Restorative Justice and Transformative Mediation. LÄS MER

 3. 3. Utanför det fyrkantiga klassrummet : Historiska studiebesöks värden och betydelse, som de ses av lärare och personal vid historiska besöksmål i Kalmar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Maria Bagewitz; Mimmi Einarsson; [2012]
  Nyckelord :Studiebesök; museibesök; undervisning; historiemedvetande; historiebruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad lärare och pedagogisk personal på historiska institutioner tänker om elevers studiebesök på platser med historisk anknytning. Dessutom undersöker vi huruvida historiska studiebesök kan främja elevernas historiemedvetande utifrån teorin om historiemedvetandets fem processer. LÄS MER

 4. 4. Mobbningens ansikten : Orsaker till mobbning

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Maria Bagewitz; Mimmi Einarsson; [2011]
  Nyckelord :mobbning; orsaker; sociokulturellt perspektiv; mobbare; utsatt;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka mobbningens orsaker. Våra frågeställningar rör vilka som är involverade i mobbning och vad som karaktäriserar dessa samt hur man kan förklara att mobbning sker. Vi berör i denna studie både traditionell mobbning och internetmobbning. LÄS MER