Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Barns könsmönster i den fysiska aktiviteten på fritidshemmet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Maria Barkhult; [2015]
    Nyckelord :Könsmönster; fysisk aktivitet; fritidshem; genuste;

    Sammanfattning : AbstractSyftet med studien är att undersöka vilka könsmönster som framkommer vid barns fysiskaaktiviteter. Vi vill även undersöka vilka tankar och upplevelser pedagogerna på fritidshemmet harkring barns könsmönster och hur de arbetar med detta. LÄS MER