Sökning: "Maria Bergfalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Bergfalk.

  1. 1. Forging discourse : språk som handling i konstskolepedagogik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

    Författare :Maria Bergfalk; [2018]
    Nyckelord :Konstskola; Pedagogik; Diskurs; Konstskolepedagogik;

    Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag samtida pedagogik på konstskolor i syfte att närma mig konstskolepedagogiken som begrepp. Begreppet är inte vedertaget och i generell mening inte tydligare i sin gestalt än att det är pedagogiken som bedrivs på konstskolor. Därför blir studien även ett explorativt försök till begreppsliggörande. LÄS MER