Sökning: "Maria Bergold"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Bergold.

  1. 1. Konsten att samverka : - rektorer och socialsekreterares upplevelser om samverkan

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Eleonor Wedstedt; Maria Bergold; [2011]
    Nyckelord :Collaboration; social services; school; obstacles; feedback; Samverkan; socialtjänst; skola; hinder; återkoppling;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur rektorer och socialsekreterare ansåg att samverkan dem emellan fungerade samt om det fanns utrymme för utvecklingsmöjligheter. För att undersöka detta användes en kvalitativ metod och vi intervjuade fyra rektorer och fyra socialsekreterare. LÄS MER