Sökning: "Maria Berjaoui"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Berjaoui.

  1. 1. NÅ NÄSTA NIVÅ MED GAMIFICATION En studie kring tillämpning och potentiella nyttoeffekter av gamification

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Maria Berjaoui; Marcus Palmqvist; [2019-08-07]
    Nyckelord :gamification; nyttoeffekter; spel; spelmekanismer; tillämpning;

    Sammanfattning : Games have long engaged and motivated players and the development of technologyhas made it possible to expand its use areas. Game mechanisms are no longer usedsolely in games but can be identified in areas such as in mobile applications, workplacesand educational contexts. LÄS MER