Sökning: "Maria Berntsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Maria Berntsson.

 1. 1. Det matematiska samtalets betydelse för att stärka elevers matematiska förmåga : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Berntsson; Therese Brag; [2020]
  Nyckelord :kommunikativ matematikundervisning; taluppfattning; matematiskt samtal; representationer; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Ett teoretiskt perspektiv som haft stor betydelse för svensk skola och dess pedagogiska inriktning är Vygotskys sociokulturella teori, vilken betonar betydelsen av social interaktion i undervisningen (Säljö 2017). Trots detta har traditionellt sett matematikundervisningen i svenska klassrum utgått från läroböcker och enskilt arbete (Drath 2011). LÄS MER

 2. 2. Kommunikativ matematikundervisning ur ett inkluderande perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Brag; Maria Berntsson; [2020]
  Nyckelord :kommunikativ matematikundervisning; låg- och högpresterande elever; inkludering; nivågruppering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om kommunikativ matematikundervisning ur ett inkluderande perspektiv. Begreppet inkludering handlar i denna undersökning om huruvida olika elevgrupper, i bemärkelsen lågpresterande och högpresterande elever, ges möjlighet att delta på liknade villkor samt vilka elever som gynnas av en kommunikativ matematikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Chefers möten med medarbetare i äldreomsorgen : En observationsstudie om chefers förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Berntsson; Carina Carlson; [2020]
  Nyckelord :care for the elderly; unit manager; attitude; employees; leadership; observation; äldreomsorg; enhetschef; förhållningssätt; medarbetare; ledarskap; observation;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför en rad nya utmaningar, en ökande andel äldre befolkning som har stora vård- och omsorgsbehov samtidigt som resurserna till verksamheterna minskar. Detta innebär att verksamheterna behöver organiseras och ledas för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna med chefer som leder med delaktighet och tillit som grund. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesrivalitet: Om konsumenters emotionella anknytning till varumärken och rivalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :André Berntsson; Linnéa Odbratt; [2020]
  Nyckelord :varumärken; emotionell anknytning; självkongruens; varumärkesrivalitet;

  Sammanfattning : Titel: Varumärkesrivalitet - Om konsumenters emotionella anknytning till varumärken och rivalitet. Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.  Författare: André Berntsson, Linnéa Odbratt.  Handledare: Jonas Molin, Lars-Johan Åge. LÄS MER

 5. 5. Gynnas Läsförståelse och Läslust hos elever med Lässvårigheter av högläsning med strukturerade boksamtal? : En träningsstudie i åk 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Landström; Eva-Charlotte Berntsson; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; Läsförståelse; Läslust; Läsförståelsesvårigheter; Lässtrategier; Strukturerade boksamtal; Träningsstudie;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur lärarens högläsning med strukturerade boksamtal i liten grupp gynnade läsförståelse och läslust framförallt hos elever med läsförståelsesvårigheter. Träningsstudien genomfördes på två olika skolor och i studien deltog 12 elever i åk 2 med varierad läsförmåga. LÄS MER