Sökning: "Maria Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Maria Björklund.

 1. 1. Undervisning med hjälp av IKT i fritidshemsverksamheten : En kvalitativ studie som undersöker hur IKT används på fritidshemmet och vad elevrna lär sig

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Björklund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Teknik som lärområde i förskollärares arbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Björklund; [2017]
  Nyckelord :Content representation; learning; pedagogical content knowledge; preschool; preschool teacher; primary school; primary teacher; science; technology; young children.; Didaktik; förskola; förskollärare; naturvetenskap; sociokulturellt perspektiv; teknik; yngre barn; ämnesdidaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vad förskollärare säger om sitt arbete inom teknik som lärområde i förskolan. Därutöver syftar studien till att undersöka och synliggöra aspekter som är betydelsefulla i förskollärarens undervisning i teknik tillsammans med barn. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete i matematiken med elever i språksvårigheter : En kvalitativ intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Anna-Maria Björklund; [2016]
  Nyckelord :Language difficulties; mathematical difficulties; methods; working methods.; Arbetssätt; matematiksvårigheter; metoder; språksvårigheter.;

  Sammanfattning : This work will focus on teachers' prevention for students with language difficulties so they don’t end up in mathematical difficulties. The purpose of this work is to see what methods, working methods, tools, skills and knowledge of teachers there is in a school in central Sweden. LÄS MER

 4. 4. An architectural perspective on schools in the Philippines : A research into the importance of a classroom’s physical environment and possible improvements for a better learning environment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fanny Björklund; Maria Bramfors; [2016]
  Nyckelord :The Philippines; building design; physical environment; classroom; student s learning; low-income countries.;

  Sammanfattning : The physical environment in schools is an important factor that benefits the educational quality and has an essential role in the student's learning process. In the Philippines the physical environment is underdeveloped in the schools, since the main focus is on developing a basic foundation and on making sure that every child can go to school. LÄS MER

 5. 5. Kassagenerering hos svenska börsbolag : En studie om i vilken mån det redovisade resultatet genererar pengar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Karlsson; Helena Björklund; [2016]
  Nyckelord :Kassagenerering; periodiserat resultat; vinstmanipulering; kassaflöde.;

  Sammanfattning : SyfteStudien ämnar att undersöka kassagenereringen hos 30 svenska börsnoterade företag under en sjuårsperiod som utgörs av åren 2008-2014.MetodUndersökningen bygger på en kvantitativ metod där uppgifter om företagens redovisade resultat samt kassaflöde från den löpande verksamheten hämtas från företagens årsredovisningar. LÄS MER