Sökning: "Maria Bragee"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Bragee.

  1. 1. Overconfidence bland svenska privata investerare : Om det finns samband mellan ”the better than average effect”, omsättning, investeringserfarenhet och informationssökning samt om det finns könsskillnader i overconfidence

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Maria Bragee; Joanna Jansson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Problembakgrund: CAPM och EMH ses som norm samtidigt som behavioral finance ses som vedertagen teori, vilket gör att det finns motstridiga ståndpunkter i ekonomin. Flera olika områden i behavioral finance har växt fram där overconfidence är ett av dessa områden. LÄS MER