Sökning: "Maria Cederholm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maria Cederholm.

 1. 1. Europeanization of domestic civil society organizations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Cederholm; [2013]
  Nyckelord :Europeanization; European Union; National level; Civil society organizations CSOs ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeanization has become a key concept to changes due to transfer of competences to EU level. While extensive research has been performed on institutional dynamics and also on the rise of private interest representation at EU-level, little is said about domestic civil society organizations (CSOs) and their integration in EU politics. LÄS MER

 2. 2. Strategier som påverkar cancerpatienters hopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Malin Cederholm; Maria Lindblom; [2011]
  Nyckelord :Hopp; cancerpatienter; strategier; vårdrelation; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiserades 54 000 maligna cancerfall år 2009, och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Att insjukna i cancer innebär en förändring i tillvaron och att livet hotas, då är hopp en viktig del i människans liv. LÄS MER

 3. 3. Den äldre människans sexualitet -vårdpersonalens kunskaper och attityder en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Nilsson; Maria Cederholm; [2011]
  Nyckelord :Attityd; Kunskap; Sexualitet; Vårdpersonal; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människans sexualitet är ett brett och mångfasetterat ämne. De äldres sexualitet negligeras i många situationer så också inom vården. Vårdpersonal upplever ofta ämnet som något tabubelagt och svårt att tala om. Kunskapsbrist är en bidragande faktor till detta problem. LÄS MER

 4. 4. En för alla, alla för en! - En studie om hur teamkänsla kan skapas och bevaras i hotellbranschen.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Andersson; Johanna Andersson; Cecilia Karlemark; [2009]
  Nyckelord :team; teamkänsla; hotellbranschen; företagskultur; kommunikation; konflikt och motivation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Författare: Johanna Andersson, Maria Andersson och Cecilia Karlemark Handledare: Erika Andersson Cederholm och Veronica Åberg Problem: Det finns flera faktorer som försvårar ledarens arbete med att skapa och bevara teamkänsla. Hotellbranschen präglas av krävande arbetsförhållanden, utgörs till stor del av extrapersonal och har relativt hög personalomsättning. LÄS MER

 5. 5. Dagens moderna resekund - en studie i informationssöknings- och bokningsbeteende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Malin Olsson; Caroline Svanberg; [2008]
  Nyckelord :resebranschen; resebyråer; e-handel; kommunikationskanaler; köpprocess; turisttypologier och informationssökningsbeteende; Tourism; Turism; Market study; Marknadsanalys; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Den moderna resekunden En studie i informationssöknings- och bokningsbeteende Författare: Malin Olsson och Caroline Svanberg Handledare: Erika Andersson Cederholm och Maria Månsson Problem- Mycket av forskningen kring resebranschens olika kommunikations- beskrivning kanaler antar researrangörernas perspektiv och behandlar omtalade ämnen såsom den fysiska resebyråns överlevnad i ett alltmer virtuellt samhälle. Vi upplever att det behövs undersökningar som ställer kunden i fokus och studerar de bakomliggande faktorer till hur kunder väljer att dels samla in information inför sitt köp av resa och dels utföra den faktiska bokningen. LÄS MER