Sökning: "Maria Dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Maria Dahlgren.

 1. 1. Att konstruera naturen : En kvalitativ studie av Volvos Human Made Stories

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ida Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :Naturkonstruktioner; konstruktion; natur; berättelse; Volvo; narrativ analys;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how constructions of nature is conveyed through Volvos Human Made Stories, and what possible effects these constellations might have on a global discourse of environmental issues. Human Made Stories was first published in 2016 and is a series of short films, which according to Volvo seek to inspire it's viewers. LÄS MER

 2. 2. Läsning i barnperspektiv : En uppföljning av en studie från 1985

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Lina-Maria Ekengren; [2014]
  Nyckelord :Läsning; förskolebarns läsuppfattning; metakognition; fenomenografi; literacy;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur 10 barn i en förskoleklass uppfattar fenomenet läsning och vad läsning är samt att jämföra detta med Dahlgren och Olssons studie från 1985.Studien har en fenomenografisk ansats som är en kvalitativ metod i form av uttydande och tolkning av intervjuer. Totalt har tolv barn intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Likvärdig bedömning? : Så tolkar idrottslärarna värdeorden "till viss del", "relativt väl" och "väl" utifrån kunskapskraven i Lgr 11

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Natascha Dahlgren; Maria Gottberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Guds representant på jorden : frikyrkliga och icke kristna ungdomars upplevelse och hantering av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Maria Krång; Tova Dahlgren; [2009]
  Nyckelord :religion; stress; identitet; KASAM; thomas ziehe; generation x; frikyrkliga; ungdomar; stresshantering; senmoderna samhället;

  Sammanfattning : Bakgrund till studien: I och med uppkomsten av ett modernt, eller senmodernt, samhällehar förutsättningarna förändrats dramatiskt för den enskilde individen som tvingas handskas med en stress och kravfylld verklighet för att få en plats i samhället. Det är denna verklighet som ungdomen av idag möter och tvingas bemästra. LÄS MER

 5. 5. Skolklassindelning - under elevernas skolgång förskoleklass - SÅ 6

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Karlsson; Malin Dahlgren; [2009]
  Nyckelord :Klassbrytning; indelning; påverkan; åldersintegrer;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet med vår studie är att gå ut på tre olika skolor och se hur de gör sina förskoleklassindelningar. Vi villäven gå ut för att få se tre olika metoder på hur man kan bevara klasserna mellan förskoleklass till SÅ 6.Huvudfråga: Vår huvudfråga är vilken av de tre metoderna som gynnar eleverna, enligt lärarna. LÄS MER