Sökning: "Maria Dahlquist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Dahlquist.

 1. 1. Behandlares strategier för att upptäcka och behandla patienter med samsjuklighet vad gäller missbruk och ätstörningar - vid psykiatriska kliniken i Skellefteå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Dahlquist; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; Ätstörningar; Missbruk;

  Sammanfattning : Både ätstörningar och missbruk kan vara livshotande diagnoser som ibland är mycket svårbehandlade. Det finns forskning som visar på en förhöjd risk för ätstörning om du lider av ett missbruk. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans uppfattning om användandet av receptfria smärtstillande läkemedel bland skolelever i Uppsala kommun

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Dahlquist; Maria Fagerström; [2015]
  Nyckelord :analgesic; health; perception; school-children; school-nurse; hälsa; skolelev; skolsköterska; smärtstillande läkemedel; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Receptfria smärtstillande läkemedel (rslm) är lättåtkomliga läkemedel som unga individer kan självmedicinera med. Psykisk ohälsa bland unga ökar, vilket skulle kunna påverka användandet. Skolsköterskor har ofta god insyn i skolelevers livssituation och kan ha en god uppfattning om hur skolelever använder rslm. LÄS MER

 3. 3. Hur formas genus genom leken i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Malin Andersson; Maria Dahlquist; [2010]
  Nyckelord :genus; lek; förskola; inomhus; utomhus;

  Sammanfattning : Undersökningen berör pojkars och flickors lek i förskolan. Syftet är att undersöka hur genus formas i förskolans värld. Detta studeras genom att titta på leksituationer bland barn som vistas i verksamheter som bedrivs i inomhus- och utomhusmiljöer. LÄS MER