Sökning: "Maria Engdahl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Engdahl.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios i det dagliga livet : En litteraturstudie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maria Engdahl; Sanne Lepping; [2019]
  Nyckelord :blogg; dagliga aktiviteter; endometrios; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en autoimmun sjukdom där livmoderslemhinnan växer på andra ställen i kroppen än livmoderhålan. I Sverige lider cirka var tionde kvinna i fertil ålder av den kroniska sjukdomen som kan ge upphov till smärta, infertilitet och allmänna sjukdomskänslor. LÄS MER

 2. 2. Kan elevers tankar kring sitt lärande och lärares reflektioner mötas för att utveckla en gemensam kunskapssyn?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Engdahl; [2013]
  Nyckelord :Lärande; kunskapssyn; elevers medinflytande; påverkan; lärarens reflektion;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser elevers sätt att se på sitt eget lärande och hur denna syn tas tillvara i skolan. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur eleverna vill tillägna sig nya kunskaper och utveckla sitt lärande samt hur lärarna kring eleverna kan möta upp detta synsätt. LÄS MER

 3. 3. Oro relaterat till dyspné vid KOL : Icke-farmakologiska åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Persson; Jellian Engdahl Sibi; [2012]
  Nyckelord :Anxiety; chronic obstructive pulmonary disease COPD ; dyspnea; non- pharmacological intervention; nurse; Dyspné; icke-farmakologiska åtgärder; kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL ; oro; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) upplever ofta oro relaterat till dyspné. Syftet med studien var att undersöka vilka icke-farmakologiska åtgärder som kan vidtas för att lindra patienters oro relaterat till dyspné vid KOL.  En litteraturstudie genomfördes där vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes. LÄS MER

 4. 4. Vad anser elever och lärare om att byta från undervisning utomhus till mer traditionell undervisning inomhus? "Inne bra men ute bäst?"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Dahl; Maria Engdahl; [2007]
  Nyckelord :barnintervjuer; i ur och skur; lärare; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker barn och lärares syn på skolformsbytet från ”I Ur och Skur”-förskola/skola till kommunal skola. Resultaten grundar sig på kvalitativa intervjuer med 10 barn i två åldersgrupper, tidigare ”I Ur och Skur”-pedagoger samt nuvarande lärare i den kommunala skolan. LÄS MER