Sökning: "Maria Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden Maria Eriksson.

 1. 1. Goda rörelsekvaliteter, en bredd av aktiviteter och kroppslig förmåga : hur tolkar och bedömer lärare i idrott och hälsa på gymnasiet ett kunskapskrav i jämförelse med bedömningsstödet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Fanny Eriksson Bergman; Maria Gelinder; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet tolkar ochbedömer kunskapskravet “Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd avaktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan”, för att sedan jämföra det med hurSkolverkets bedömningsstöd är formulerat. 1. LÄS MER

 2. 2. Dunnes lyckliga liv –En kvalitativ textanalys av familjekaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabeth Johansson; [2021]
  Nyckelord :Dunne; Rose Lagercrantz; Eva Eriksson; föräldrar; familj; familjekonstellation; barnlitteratur; didaktik; karaktärsanalys.;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de fem närmsta familjekaraktärerna i tre kapitelböcker av RoseLagercrantz och Eva Erikssons populära bokserie om Dunne. Böckerna som analyseras ärMitt lyckliga liv (2010), Lycklig den som Dunne får (2018) samt Kärlek är bättre än ingenkärlek (2019). LÄS MER

 3. 3. Vad är en bra teater audition?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Katerina Pavlou; [2020-06-18]
  Nyckelord :teater; audition; rollsättare; scenskolan; Cia Eriksson; Isak Nordström; Vilgot Paulsen; Benoit Malmberg; Patrik Franke; Maria Weisby;

  Sammanfattning : Jag valde att undersöka vad som leder till jobb för skådespelare vid en teater audition.Teater audition, är rätt ovanliga i Sverige, men dem har uppstått och vad kan vi lära oss från dessa?Jag har valt att utgå från en showcase som ägde rum i Stockholm under september månad 2019. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola : konsekvenser för elever i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gabriella Björk; Eriksson Maria; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; cooperation; participation; inclusion; integration; Samverkan; samarbete; delaktighet; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Studien består av kvalitativa data med kvantitativa inslag där insamlingen av empiri gjorts genom semistrukturerade intervjuer och webenkät. Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län i Sverige har kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skolformerna, och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. LÄS MER

 5. 5. Små barns delaktighet i umgängesplanering : En kvalitativ studie utifrån socialarbetares perspektiv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mario Alejandro Gonzalez Sandoval; [2020]
  Nyckelord :Visitation rights; Umgänge;

  Sammanfattning : When placed in foster care, according to the Swedish social service act, children are entitled to preserve a standing relationship with their birth parents. The aim of this study was to examine which aspects according to social workers are vital in the making of social plans between children in the age of 0-3 placed in foster care and their birth parents. LÄS MER