Sökning: "Maria Fälth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Fälth.

  1. 1. Miljö, vad är det? : Förskolebarns uppfattningar om miljö, natur och miljöproblem

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Julia Hänninen Karlsson; Maria Fälth; [2012]
    Nyckelord :förskola; förskolebarn; miljö; miljöproblem; natur;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur barn i förskolan uppfattar miljö, natur och miljöproblem. Mil-jöarbete är i högsta grad aktuellt i förskolan då det står i läroplanen att det ska vara en stor del av verk-samheten (Skolverket, 2010). Nio barn i åldern fem till sex år från två förskolor i olika kommuner var med i studien. LÄS MER