Sökning: "Maria Gagnesjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Gagnesjö.

 1. 1. "Om hundra år är det din svenska som är gammaldags". En läromedelsstudie om hur svenskläroböcker 1966–2014 skriver om språkhistoria, läroböckers språkhistoriska kanon samt hur man kan identifiera språkhistoriemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Gagnesjö; [2015]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiemedvetande; Läroböcker; Läromedelsanalys; Läromedelsstudie; Språkhistoria; Språkhistoria i läroböcker; Språkhistoriedidaktik; Språkhistoriemedvetande; Språkhistorieundervisning; Svenskläroböcker; Svenskundervisning; Svenskämnet;

  Sammanfattning : I denna tvådelade, produktinriktade läromedelsstudie utforskas språkhistoriens plats och utformning i svenskläroböcker. I en första, kvantitativt inriktad, diakron undersökning, kartläggs och analyseras läroböckers språkhistoriska innehåll under de senaste fem decennierna. LÄS MER

 2. 2. 300 spartaner bland kommunister och terrorister. En historiekulturell studie av två amerikanska spelfilmer om slaget vid Thermopyle från 1960- respektive 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Maria Gagnesjö; [2013]
  Nyckelord :historiebruk; historiemedvetande; historisk film; orientalism; Cultural Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras hur de amerikanska filmerna "The 300 Spartans" (1962) och "300" (2006) representerar historien om slaget vid Thermopyle. Med teoretisk utgångspunkt i historiebruk, historiemedvetande, identitet och orientalism studeras användningen av historia, representationerna av grupperna perser och spartaner/greker samt kopplingen till filmernas tillkomsttid. LÄS MER