Sökning: "Maria Grahn"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Grahn.

 1. 1. Development of portable unit for the coffee industry

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Grahn; [2018]
  Nyckelord :design; construction; semiotics; coffee; product development; concept development; design; konstruktion; semiotik; kaffe; produktutveckling; konceptframtagning;

  Sammanfattning : The project is executed along with the course “Degree of Bachelor of Science in innovation and design engineering”. The course takes part at the faculty of Health, Science and Technology at Karlstad University. The employer is in the coffee industry with a focus on the professional market. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns påverkan på personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Grahn; Sabina Omerbasic; [2018]
  Nyckelord :Dementia; care home; health facility environment; person centered care; quality of life.; Demens; livskvalitet; personcentrerad vård; vårdboende; vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom drabbar ofta äldre personer och innebär förlust av kognitiva förmågor och orsakar stort vårdbehov. En åldrande befolkning leder till ökat behov av vårdboenden. Vården skall vara personcentrerad och såväl fysisk som psykosocial vårdmiljö är viktiga delar som kan påverka personens välmående och beteenden. LÄS MER

 3. 3. Blod, svett och kommunikation : En studie av Friskis&Svettis Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Grahn; Rikard Sundqvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Människans interaktion med miljön

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Sandra Cornmark; [2010]
  Nyckelord :fysisk planering; utemiljö; urban miljö; grönska; modellanalys; intervju; undersökning; kristianstad;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en beskrivning och undersökning på vad utemiljön har för betydelse för oss som individer och hur den påverkar oss. Uppsatsen kommer först att gå igenom en litteraturgenomgång, sedan görs en analys av två bostadsområden i Kristianstad och därefter presenteras en intervjuundersökning som har gjorts på respektive bostadsområde. LÄS MER

 5. 5. Våga se och våga bemöta : Att arbeta med barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Anna Geidenstam; Maria Grahn; [2008]
  Nyckelord :behandlare; barn; gott bemötande; arbetssätt; sexuella övergrepp;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa hur behandlare bemöter och arbetar med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vår metod var kvalitativ och forskningsmaterialet inhämtades genom halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER