Sökning: "Maria Gunnarsson Contassot"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Gunnarsson Contassot.

  1. 1. "Det opraktiska är det enda praktiska i längden" Om lärande lärare

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Maria Gunnarsson Contassot; [2006]
    Nyckelord :lärande; pedagogiskt credo; lärares lärande; fortbildning kompetensutveckling; skrivande;

    Sammanfattning : Det opraktiska är det enda praktiska i längden syftar till att ge en bild av vad och hur lärare tänker kring lärande i allmänhet och sitt eget lärande i synnerhet. Utgångspunkten för undersökningen var en uppdragsutbildning i form av en 10-poängskurs, i vilken 134 lärare deltagit. LÄS MER