Sökning: "Maria Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Maria Gustafsson.

 1. 1. Patient experience surrounding service failure in Swedish public healthcare: a qualitative study of patient perceptions

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Maria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :service failure; service quality; service recovery; customer expectations; customer perceptions; patient experience; patient perceptions; patient dissatisfaction; healthcare; medical care; servicemisslyckande; servicekvalité; felhantering; kundförväntningar; patientförväntningar; patienterfarenheter; svensk offentlig sjukvård;

  Sammanfattning : Background: Swedish healthcare is frequently claimed to be top class. A view not only communicated by politicians and the media, but also shared by an average citizen - for decades. Certain statistical indicators seem to support this: Sweden historically scores very high in life expectancy, stroke and cancer survival and infant mortality. LÄS MER

 2. 2. Optimering av försörjningskedja av frysboxar

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Alexandra Maria-Pia Madeleine de Sá Gustafsson; Georgios Delifotis; [2019]
  Nyckelord :Optimization; networkflowproblem; dynamic programming; simplex; dynamic programming; supply chain; industry; Optimering; systemteknik; nätverksflödesproblem; simplex; dynamisk programmering; industri; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Dometic är ett stort industribolag som tillverkar lösningar främst för mobila hem. Fem procent av bolagets omsättning utgörs av en typ av kylbox, så kallad TE-box. TE-boxar består av kropp och ett lock där kylteknologin finns. LÄS MER

 3. 3. En studie av tillförlitligheten hos CELF-4 som språkbedömningsmaterial i åldrarna 13:0 - 15:3 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Gustafsson; Eli Hedman; [2018-12-12]
  Nyckelord :CELF-4; CELF-4; socioekonomisk status; socioeconomic status; flerspråkighet; bilingualism; språklig bedömning; language assessment; högstadieelever; adolescence;

  Sammanfattning : The current study aimed to evaluate whether CELF-4 is a tool suitable to assess language functions in adolescents between 13:0 and 15:3 years of age. 27 participants took part in the study. The Swedish version of CELF-4 including the Pragmatic Profile was used in the study. LÄS MER

 4. 4. Läxor i skolan? : -hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor samt förankrar, kommunicerar och motiverar sina beslut i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :phenomenography; principal; school; fenomenografi; rektor; skola;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor i årskurserna 4–6 i grundskolan, hur besluten implementeras i verksamheten och hur skolledarna motiverar och kommunicerar sina ställningstaganden inför berörda parter.För att kunna svara på detta ville jag titta närmare på hur skolledare fattar beslut om läxor i grundskolans årskurs 4–6. LÄS MER

 5. 5. Ständiga förbättringar : Tillämpning av Lean Administration i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Gustafsson; Maria Östlund; [2018]
  Nyckelord :Lean; offentlig sektor; kommunala verksamheter; administration; tjänsteproduktion;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The concept of Lean Production comes from Toyota's way of building cars with higher quality and efficiency. The concept is that you want to create continuous improvements by rationalizing your work and trying to reduce waste. LÄS MER