Sökning: "Maria Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Maria Gustavsson.

 1. 1. Hur påverkas markorganismerna av jordbruksmetoden strukturkalkning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :structural liming; agriculture; microorganisms; clay soil; respiration; earthworm population; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This field study was done to get an understanding of how the agricultural method called “structural liming” might affect soil organisms in a negative way. Soil organisms are crucial as they perform biological processes that improve good soil structure. This is important as it enables sustainable food production, today, and in the future. LÄS MER

 2. 2. Vilka barriärer kan uppstå vid olika kulturella och religiösa föreställningar vid vård av barn i livets slutskede?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Blomgren Gustavsson; Amanda Brustad; [2020-06-18]
  Nyckelord :barn; pediatrik; palliativ vård; transkulturell; religion; kultur; barriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att det finns stora kulturella och religiösa skillnader vid omvårdnadav barn i livets slutskede.Syfte: Syftet är att beskriva betydelsen av kulturella och religiösa föreställningar eller uttrycki samband med barn som vårdas i livets slutskede och undersöka vilka barriärer som kanuppstå. LÄS MER

 3. 3. Hur kan undervisning i förskolan utformas och anpassas för att inkludera alla barn? : Pedagogers erfarenheter av ett dubbelt uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sophia Gustavsson; Maria Bergstén; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; undervisning; inkluderande undervisning; barn i behov av stöd; utökat undervisningsuppdrag; pedagogiskt förhållningssätt; specialpedagogisk kompetens; Bronfenbrenners ekologiska systemteori; institutionella logiker; verksamhetsdomän;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur förskolans pedagoger kan arbeta för att utforma en inkluderande undervisning för alla barn, både barn med behov och barn med särskilda behov, samt vilka förhållningssätt och stödfunktioner som uttrycks som värdefulla för att kunna möta enskilda barns behov och inkludera dem i undervisningen. För att ta reda på detta har vi genomfört kvalitativa och semistrukturerade gruppintervjuer samt individuella intervjuer på fyra olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Distriktssjuksköterskans upplevelse av att förmedla trygghet hos patienten vid livets slutskede i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rana AbouTouk; Maria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :patient; trygghet; livets slutskede; distriktssköterska; hemsjukvård; närstående;

  Sammanfattning : Syftet var att belysa distriktssköterskans upplevelse av att förmedla trygghet till patienten vid vård i livets slutskede. Patienterna som vårdas i livets slutskede bor i ordinärt boende. I hemsjukvård ingår vård vid livets slutskede där symtomlindring är den vård som eftersträvas. LÄS MER

 5. 5. Att uppmärksamma könsroller i den visuella världen : En genusanalys av fokalisering och genuslekt i tv-serien 13 Reasons Why ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Masculinity; femininity; didactics; sex roles; gender; 13 Reasons Why; focalization; genderlect; Maskulinitet; femininitet; didaktik; könsroller; genus; 13 Reasons Why; fokalisering; genuslekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Maria Nikolajevas feministiska narratologi uppmärksamma och undersöka stereotypa könsroller i serien 13 Reasons Why. Dessa stereotypa könsroller analyseras med hjälp av en genusteori kring det sociala könet som socialt konstruerat som feminina och maskulina karaktärsdrag. LÄS MER