Sökning: "Maria Höglund Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Höglund Persson.

  1. 1. Upplevelser av att leva med en person med bipolär sjukdom ur ett familjeperspektiv : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Charlotta Nordin; Maria Höglund Persson; [2017]
    Nyckelord :“bipolar disorder”; “bipolar disease”; caregiver; relative*; partner; parent; sibling; family; perspective; experience*; perception; qualitative; bipolär sjukdom; upplevelse; närstående; erfarenhet; vårdgivare; syskon; föräldrar; kvalitativ; partner; familj; uppfattning;

    Sammanfattning : AbstraktTitel: Upplevelser av att leva med en person med bipolär sjukdom - ett familjeperspektiv – En litteraturstudie. Bakgrund: Psykisk ohälsa och sjukdom är idag så vanligt förekommande att det räknas som ett folkhälsoproblem, men det finns fortfarande fördomar och stigmatisering kvar kring bilden av psykisk ohälsa. LÄS MER