Sökning: "Maria Hallgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Hallgren.

 1. 1. Towards Circularity in Fashion E-commerce — Business Model Development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Maria Hallgren; Alfhild Hedelin; [2022]
  Nyckelord :Business Model Canvas; Business Modelling; Circular E-Commerce; Clothing Reuse; Sustainability; Value Proposition Canvas; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagsläget står textilindustrin i Sverige inför flera utmaningar relaterat till dess negativa miljöpåverkan och brist på cirkularitet. Ett identifierat ämne inom detta område är klyftan mellan e-handlare av kläder och second hand-organisationer eller andra mottagare av kläder. LÄS MER

 2. 2. Försoning efter folkmord: En komparativ studie av försoningsprocesserna i Rwanda och Bosnien Hercegovina

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Melody Shek; Maria Hallgren; [2018]
  Nyckelord :Försoning; Folkmord; Rwanda; Bosnien Hercegovina; Gacaca-domstolarna; Utbildning; Narrativ; Lokala Projekt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur långt försoningen kommit i Rwanda och Bosnien Hercegovina efter folkmorden. Försoningsprocesserna undersöks utifrån en modifierad version av Auerbachs försoningspyramid för att se huruvida respektive land uppfyllt de fyra steg vi valt ut: mötet, erkännandet, ursäkten och narrativ infogning. LÄS MER

 3. 3. Karriärplanering och kompetensförsörjning i privat företag, kommun och region

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Maria Svedberg Hallgren; [2012]
  Nyckelord :Karriär; Karriärplanering; Kompetensförsörjning; Ansvar; Organisations behov; Individens önskemål; Medarbetare;

  Sammanfattning : Talent Management och Performance Management är nya begrepp som baseras på att organisationer på ett strukturerat sätt planerar för att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare samt definierar hur de ska skapa, styra och mäta en prestationskultur. Baserade på organisationens affärsmål ska strategierna framgångsrikt medföra att organisationen kan sörja för sitt behov av medarbetarkompetens som organisationens utveckling och överlevnad kräver. LÄS MER

 4. 4. Motivation i restaurangbranschen - En studie utifrån Herzbergs Tvåfaktorteori samt Adairs Åttastegsmodell

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jenny Hallgren; Maria Hjort; [2011-02-17]
  Nyckelord :Motivation; restaurangbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar medarbetares motivation inom restaurangbranschen. Restaurangbranschens höga personalomsättning i Sverige idag beror bland annat på att branschen fortfarande ses som en genomfartsbransch med låg status. LÄS MER