Sökning: "Maria Hanner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Hanner.

  1. 1. Psykoterapeuters upplevelser av egna känslor i psykoterapi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Maria Hanner; [2019]
    Nyckelord :Interviews; Psychotherapists emotions; Psychotherapists experiences; Self-disclosure; Thematic analysis; Intervjustudie; Psykoterapeuters erfarenheter; Psykoterapeuters känslor; Självavslöjande; Tematisk analys;

    Sammanfattning : Inledning: Ett känslomässigt möte kan möjliggöra en terapeutisk förändring. Dock kan själva mötesögonblicket väcka starka känslor hos psykoterapeuten och ställa stora krav på förmågan att hantera det som väcks. LÄS MER