Sökning: "Maria Harjula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Harjula.

  1. 1. Upplevda hinder, barriärer och bra metoder i elevhälsoarbete : En studie om främjande arbete mot mobbning och kränkningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Maria Harjula; Miranda Bergman; [2021]
    Nyckelord :Elevhälsa; barriärer; hinder; fungerande metoder; attityder;

    Sammanfattning : Vi önskade genom studien att se över Elevhälsoteams utredningar av kränkning- och mobbningsärenden i grundskolan. Detta ansågs viktigt att undersöka för att få fler nyanser i varför mobbningen fortgår. LÄS MER