Sökning: "Maria Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Maria Henriksson.

 1. 1. Undervisning i förskolan - en kvalitativ studie om förskollärares resonemang att leda undervisning utifrån barns olika behov av lednings, stimulans eller särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vivi-Ann Hellberg; Maria Henriksson; [2020-03-27]
  Nyckelord :undervisning; förskola; barnsyn; förhållningssätt; barn i behov av stöd; lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur 8 förskollärare fördelade på olika förskolor resoneraroch utformar sin undervisning så att alla barn utvecklas och lär utifrån sina intressen ochbehov, främst för barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd.Studien utgår från en fenomenologisk ansats och första ordningens perspektiv, eftersom vi ärintresserade av att få fatt i förskollärarnas erfarenheter och upplevelser av att skapaundervisning för alla barn, utifrån deras olika intressen och behov. LÄS MER

 2. 2. Det är lite häftigt när de faktiskt inser att vi inte är elaka : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av Signs of Safety

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Henriksson; Therese Norén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares upplevelser av förhållningssättet Signs of Safety och dess betydelse i arbetet med barnutredningar utifrån tre frågeställningar: Signs of Safetys inverkan på utredningsarbetet, om förhållningssättet hade någon betydelse för de berörda familjerna samt deras upplevelser av Signs of Safetys implementeringsprocess. För att besvara syftet användes en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem socialsekreterare som arbetar med barn och familjer inom socialtjänsten i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande insatser i förskolan - Och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förebyggande; lärmiljö; riskzon; samsyn; samverkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Maria (2019). Förebyggande insatser i förskolan- och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolut- veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Teknikstöd för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolmiljö : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Maria Henriksson; Sofia Svensson; [2017]
  Nyckelord :arbetsterapi; neuropsykiatri; skola; barn; teknik; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan ha kognitiva svårigheter och svårt att anpassa sig och kan behöva individuellt stöd. Tekniken förändras och utvecklas snabbt vilket kan, när det används, ha en inverkan på det dagliga livet för barn med kognitiva funktionsnedsättningar i skolmiljö. LÄS MER

 5. 5. Produktion av björk i Halland : kvalitet, tillväxt och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Maria Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Björkproduktion; stamkvalitet; medeltillväxt; gallring; ståndortsfaktorer.;

  Sammanfattning : Idag utgör björk en marginell del av skogsmarken i Halland. Rådgivningen om denna produktion, baseras idag främst på studier av självföryngrad björk. Generellt uppfattas björk som ett svårodlat trädslag i södra Sverige. Målet med rapporten är att påvisa vilka faktorer som förklarar hög timmerkvalitet och volymproduktion. LÄS MER