Sökning: "Maria Hjelm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Maria Hjelm.

 1. 1. Länge leve nyheterna : En kvalitativ studie om äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Hjelm; Irma Lagumdzija; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Digital news service; Fogg Behavior Model; Triggers; User Diary; Interaktionsdesign; Digital nyhetstjänst; Fogg Behavior Model; Triggers; Dagböcker;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier samt hur en interaktionsdesigner kan arbeta proaktivt för delaktighet i samhällsdebatten, när fysisk nyhetsdistribution fasas ut och digital distribution är det som kvarstår. En utgångspunkt i studien är att äldre individer ofta besitter förmågan att använda digitala medier, men har låg motivation. LÄS MER

 2. 2. Sårläkningstid hos äldre patienter med diabetes och fotsår : fokus på omläggningsmaterial.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Michaela Hjelm; Maria Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Diabetic foot ulcer; Diabetes; Nursing; Wound dressings; Wound healing time;

  Sammanfattning : Diabetes is a growing public health problem that can lead to serious complications for the pa-tient such as foot ulcers and amputations. For affected patients the foot ulcers causes suffer-ing, pain and impaired health. The foot ulcers also contribute to major costs to the society and affects healthcare resources hard. LÄS MER

 3. 3. Säker sex : En enkätstudie om ansvarstagande kring preventivmedel hos gymnasieungdomar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Sandén; Maria Hjelm; [2015]
  Nyckelord :Barnmorska; preventivmedel; ansvarstagande; ungdomar;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie var att studera hur gymnasieungdomar ser på ansvarstagande gällande preventivmedel i en fast relation.Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att undersöka könsskillnader i ansvarstagande hos gymnasieungdomar över 18 år. 102 enkäter delades ut med jämn fördelning mellan könen. LÄS MER

 4. 4. Bästa samlingen är att bygga en raket av papper : En emprisk undersökning om barns inflytande och delaktighet under samlingen i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Hjelm Agelou; Annika Willsson; [2015]
  Nyckelord :gathering; influence; participation; children´s perspective; samling; inflytande; delaktighet; barns perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to emphasize the democratic term. We wanted to study how pedagogues act and deal with their own feelings, when they meet the thoughts and feelings of the children around the topic gathering in preschool. Our starting point was the answers from the interviews we held. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga i skolan : En studie om organisationen Here 4 U och dess medlemmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Hjelm; Rebecca Wijgård Randerz; [2010]
  Nyckelord :participation; youth influence; health; prevention; safe school environment; Here 4 U; delaktighet; ungdomsinflytande; hälsa; förebyggande arbete; trygg skolmiljö; Here 4 U;

  Sammanfattning : Föreliggande studie hade som syfte att undersöka vilken betydelse organisationen Here 4 U hade haft för sina medlemmar under skoltiden och senare i livet. I studien har kvalitativa forskningsintervjuer genomförts och tillsammans med tidigare forskning utgjorde de grunden för föreliggande studie. LÄS MER