Sökning: "Maria Holgersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Maria Holgersson.

 1. 1. Skånepågen blir dialektlös pojke? : En adaptionsanalys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, transformeringen från bok till film

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Children s literature science; Sweden; Adaption;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf's story about Nils Holgersson, The wonderful Adventures of Nils (1906-1907), is unique in several different ways. It was innovative for its time and it was the first school book written as a story, which makes it an interesting foundation to build an essay upon. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Johannesson; Maria Holgersson; [2020]
  Nyckelord :breaking bad news; life experiences; nurses; palliative care; brytpunktssamtal; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; lived experiences;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV BRYTPUNKTSSAMTAL MED PATIENT I LIVETS SLUTSKEDELITTERATURSTUDIEHolgersson M, Johannesson J. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Holgersson; Linnéa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsutveckling; förkunskaper; ordförråd; pragmatismen; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka en specifik modell som benämns Upplevelsebaserat lärande. Undersökningen skedde ur ett lärarperspektiv. Materialet samlades in via fyra intervjuer med fem lärare på skolan som utarbetat modellen. Materialet kom att analyseras utifrån den sociokulturella teorin och pragmatismen. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för vårdmöten via telefon på jourtid : En observationsstudie av distriktssköterskors kommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann Holgersson; Maria Nytomt; [2015]
  Nyckelord :distriktssköterska; observationsstudie; kommunal hemsjukvård; tillgänglighet; kommunikation; säkerhet; profession;

  Sammanfattning : Distriktssköterskans arbete under kvällar och helger i kommunal hemsjukvård beskrivs inte ofta i vetenskapliga artiklar. Stor del av arbetet på jourtid sköts via telefon och från bilen där distriktssköterskan inte har tillgång till några journaler eller annan information om patienterna hon ansvarar för. LÄS MER

 5. 5. "Att springa till matkön" : Fysisk aktivitet inom fritidshemmets verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Malin Holgersson; David Payani Gunnarsson; Maria Teleby; [2011]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; fritidshemmet; fritidspedagog; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktiviteten behandlas utifrån olika aspekter. Däribland kommer fysisk aktivitet och rörelse, fritidspedagogers deltagande, utomhuspedagogikens och miljöns betydelse för fysisk aktivitet att lyftas. Styrdokumenten och vår teoretiska utgångspunkt är två delar som även presenteras närmare. LÄS MER