Sökning: "Maria Holgersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Maria Holgersson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Johannesson; Maria Holgersson; [2020]
  Nyckelord :breaking bad news; life experiences; nurses; palliative care; brytpunktssamtal; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; lived experiences;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV BRYTPUNKTSSAMTAL MED PATIENT I LIVETS SLUTSKEDE LITTERATURSTUDIE Holgersson M, Johannesson J. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Holgersson; Linnéa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsutveckling; förkunskaper; ordförråd; pragmatismen; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka en specifik modell som benämns Upplevelsebaserat lärande. Undersökningen skedde ur ett lärarperspektiv. Materialet samlades in via fyra intervjuer med fem lärare på skolan som utarbetat modellen. Materialet kom att analyseras utifrån den sociokulturella teorin och pragmatismen. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för vårdmöten via telefon på jourtid : En observationsstudie av distriktssköterskors kommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann Holgersson; Maria Nytomt; [2015]
  Nyckelord :distriktssköterska; observationsstudie; kommunal hemsjukvård; tillgänglighet; kommunikation; säkerhet; profession;

  Sammanfattning : Distriktssköterskans arbete under kvällar och helger i kommunal hemsjukvård beskrivs inte ofta i vetenskapliga artiklar. Stor del av arbetet på jourtid sköts via telefon och från bilen där distriktssköterskan inte har tillgång till några journaler eller annan information om patienterna hon ansvarar för. LÄS MER

 4. 4. "Att springa till matkön" : Fysisk aktivitet inom fritidshemmets verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Malin Holgersson; David Payani Gunnarsson; Maria Teleby; [2011]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; fritidshemmet; fritidspedagog; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktiviteten behandlas utifrån olika aspekter. Däribland kommer fysisk aktivitet och rörelse, fritidspedagogers deltagande, utomhuspedagogikens och miljöns betydelse för fysisk aktivitet att lyftas. Styrdokumenten och vår teoretiska utgångspunkt är två delar som även presenteras närmare. LÄS MER

 5. 5. Det är ju samma arbete fast annorlunda : marknadsmekanismers inverkan på hemtjänstpersonalens arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologiHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för socialt arbete; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologiHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för socialt arbete

  Författare :Ann-sophie Holgersson; Maria Israelson; [2009]
  Nyckelord :Home care personnel; work situation; market mechanisms; demand; control; support.; Äldreomsorg; arbetssituation; marknadsmekanismer; krav; kontroll; stöd;

  Sammanfattning : Many organizational changes have been accomplished in elder care since the 1980's and many of those have been influenced by market mechanisms. The purpose of this study is to examine how the implementation of these market mechanisms has affected three important aspects in the work situation for personnel. LÄS MER