Sökning: "Maria Holmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Maria Holmgren.

 1. 1. Genusperspektiv på genusperspektiv i bilderböcker : – en analys av hur flickor och pojkar framställs i två bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Holmgren; [2017]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; bilderböcker; normer;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Per Gustavssons bilderbok Så gör prinsessor (2003) och Pija Lindenbaums bilderbok Kenta och barbisarna (2007), två böcker som är skrivna ur ett genusperspektiv. Syftet med analysen är att ur ett genusperspektiv analysera hur flickor och pojkar framställs i de aktuella bilderböckerna och hur lärare kan använda bilderböcker som är skrivna ur ett genusperspektiv som ett verktyg i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Holgersson; Linnéa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsutveckling; förkunskaper; ordförråd; pragmatismen; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka en specifik modell som benämns Upplevelsebaserat lärande. Undersökningen skedde ur ett lärarperspektiv. Materialet samlades in via fyra intervjuer med fem lärare på skolan som utarbetat modellen. Materialet kom att analyseras utifrån den sociokulturella teorin och pragmatismen. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsinterventioner vid hyperaktivitet i samband med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Blom; Maria Holmgren; [2017]
  Nyckelord :dementia; BPSD- behavioral and psychological symptoms of dementia; hyperactivity; nursing intervention; district nurse; demens; BPSD- beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom; hyperaktivitet; omvårdnadsintervention; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) förekommer ibland till följd av demenssjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Det var en gång ett vackert landskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Anna-Maria Holmgren; [2014]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En idé analys av debatten om svenska militära insatsen i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Said Dahdouli; [2013]
  Nyckelord :Jus in bello; Jus ad bellum; Just War pacifism; ethos-; logos- och pathosargument; hotbild; fred; säkerhet och humanitära insatser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om en analys av debatten kring den svenska militära insatsen i Afghanistan året 2010 då tre svenska soldater respektive en afghansk tolk stupade samt flera andra svenska soldater skadades. Till följd av detta, uppstod debatten på Aftonbladet (AB) mellan Jan Guillou och Jan Eliasson, på Svenska Dagbladet (SvD) uppstod debatten mellan Maria-Pia Boëthius och Carl Bildt och på Dagens Nyheter (DN) uppstod debatten mellan Robert Egnell och Felix Holmgren. LÄS MER