Sökning: "Maria Jan"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Maria Jan.

 1. 1. Skorstenprojektets lokalitet och globalitet : Jan Svenungssons skulpturer i en postindustriell tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Cheng Herelius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv : En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria a Nilsson; Elin Nygårds; [2017]
  Nyckelord :earnings management; real activity management; merger and acquisitions; accrual management; target firm; resultatmanipulering; kassaflödesmanipulering; fusioner och förvärv; onormala periodiseringar; målföretag;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv – En empirisk studie om resultatmanipulering för att stärka förvärvaren Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Maria Nilsson och Elin Nygårds Handledare: Jan Svanberg Datum: 2017 - juni Syfte: Fusioner och förvärv tillhör de viktigaste investeringsbeslutet som företag tar. Forskning har visat att resultatmanipulering kring förvärv kan leda till väsentliga ekonomiska konsekvenser på grund av de associerade överflödstransaktionerna mellan intressenter. LÄS MER

 3. 3. Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen : En kvanitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lina Ingesson; Maria Rönnbäck; [2017]
  Nyckelord :CSR; integrated reporting; investors; sustainability reporting; value relevance; CSR; hållbarhetsredovisning; integrerad rapportering; investerare; värderelevans;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen – En kvantitativ studie av 280 företag i Sydafrika och Frankrike   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Lina Ingesson och Maria Rönnbäck   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2017 – september   Syfte: Företags rapportering kring hållbarhetsarbete har ökat och många organisationer publicerar redan frivilligt allt mer hållbarhetsinformation, antingen som fristående rapport, eller integrerat med den finansiella rapporteringen. Förespråkare av den integrerade rapporteringen menar att denna förbättrar den finansiella rapporteringens användbarhet för investerare. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan revisor och kund- en idealbild : En empirisk kundperspektivstudie med fokus på ideal kontra lagstadgade ramar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Mejstedt; Marthina Tedesund; [2016]
  Nyckelord :Client-auditor relationship; ideal image; auditor objectivity; relational; transactional; trust; statutory regulation; Revisor-kundrelation; idealbild; objektivitet; relationell; transaktionell; förtroende; lagstadgade ramar;

  Sammanfattning : Titel: Relationen mellan Revisor och Kund- en Idealbild: En empirisk kundperspektivstudie med fokus på ideal kontra lagstadgade ramarNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Maria Mejstedt och Marthina TedesundHandledare: Jan SvanbergDatum: 2016 – januariBakgrund och Syfte: Tidigare forskning utifrån ett revisorperspektiv tyder på att relationen mellan revisorn och kunden är central vid hot mot oberoendet och revisionskvaliteten. Däremot efterlyses mer forskning från ytterligare perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Differences in precision and accuracy between conventional and digital impression techniques for the manufacturing of three-unit zirconia fixed dental prostheses

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Maria Derving; Jan Elmståhl; [2015]
  Nyckelord :impression; technique; conventional; digital;

  Sammanfattning : Syfte Att undersöka om digital avtrycksteknik innehar jämförbar noggrannhet och precision som den konventionella avtryckstekniken vid mätning av interna och marginella spalter hos frästa 3- ledsbroar i zirconia. Material och metod Tjugo frästa 3-ledsbroar i zirconia framställdes från tio konventionella avtryck med vinyl polysiloxan (Imprint TM 4 Super Quick ultra light) och från tio digitala avtryck (3Shape, Trios). LÄS MER