Sökning: "Maria Jederyd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Jederyd.

  1. 1. För den outbildade är ett A bara tre pinnar : Förebyggande arbetssätt för läs- och skrivförmåga i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Maria Jederyd; [2013]
    Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; modeller och metoder; förskolans utformning; biblioteks samarbete; hemmets betydelse.;

    Sammanfattning : Min undersökning handlar om hur pedagoger i förskolan arbetar med barn för att underlätta framtida läsförståelse, samt vilka resurser förskolan har för det. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer i min undersökning. LÄS MER