Sökning: "Maria Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Maria Jonsson.

 1. 1. Palliativ vård i livets slutskede : Sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Andersson; Maria Jonsson; [2021]
  Nyckelord :End of life care; experiences; nurses; palliative care; qualitative; Kvalitativ; livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Palliative care in the end of life is the care given when the patient has a short time left in life. The purpose is to alleviate suffering and provide the best possible quality of life during the time the patient has left. Patients and relatives experience that they do not receive sufficient support. LÄS MER

 2. 2. Man föds inte maskulin, man måste bli man : En empirisk studie om hur pojkar framställs genom adjektiv i två barnböcker år 2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Jonsson; Amina Halilovic; [2020]
  Nyckelord :Gender; performative gender; masculinity; traditional gender patterns; children s books; adjective; empirical study; Genus; performativt genus; maskulinitet; traditionella könsmönster; barn- och ungdomsböcker; adjektiv; empirisk studie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem. Genom att analysera adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för "kvinnliga" respektive "manliga" egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. LÄS MER

 3. 3. Utformning och dimensionering av bannära avisning vid rullbana 3 på Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Jonsson; Maria Wall; [2020]
  Nyckelord :Arlanda Airport; Swedavia; Avisning; Remote De-icing; Simulering; Arena; Logistik; Flygplatslogistik;

  Sammanfattning : Vid kallt väder behöver flygplan avisas innan start, för att säkerställa att kontamination i form av snö eller is inte förekommer på flygplanet. Syftet med avisning är att säkerställa flygplanets flygförmåga, då kontamination försämrar aerodynamiken. LÄS MER

 4. 4. Att finna rätt ord : Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linn Alm; Lisen Lundqvist; Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenhet; Kvalitativ design; Livsvärld; Stöd; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet våld i nära relation inkluderar utsatthet för fysisk, sexuell, psykologisk, emotionell, materiell, ekonomisk samt social misshandel. Kvinnor utsätts i högre grad för våld i nära relationer än män, och våldet existerar i samtliga samhällsskikt, kulturer och åldrar. LÄS MER

 5. 5. "Man känner sig ny på jobbet så länge" : En kvalitativ studie om introduktion vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kim Jonsson; Märta-Maria Jangenfalk; [2020]
  Nyckelord :Onboarding; Workplace learning; Telework; Socialization; Introduktion; Arbetsplatslärande; Distansarbete; Socialisering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskaper kring hur introduktion för nyanställda medarbetare iscensätts när arbetsuppgifterna förväntas ske i huvudsak på distans. I relation till detta har en övergripande frågeställning utformats; Hur förstår och talar nyanställda medarbetare om introduktionsprocesser och det egna lärandet vid distansarbete? Denna övergripande frågeställning delas vidare upp i två underliggande frågor: På vilka skilda sätt möjliggörs lärande för nyanställda medarbetare när introduktionsprocesser sker i huvudsak på distans? Vilka potentiella möjligheter och utmaningar för lärande uppkommer för nyanställda medarbetare vid introduktionsprocesser som sker i huvudsak på distans? Studien antar en kvalitativ ansats och det empiriska materialet har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer. LÄS MER