Sökning: "Maria Källén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Källén.

  1. 1. Problematiken som uppstår när samverkan brister i arbetet med barn i behov av särskilt stöd : Utifrån specialpedagogers, pedagogers och vårdnadshavares syn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Maria Källén; Amanda Skog; [2015]
    Nyckelord :Förskola; samverkan; specialpedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra specialpedagogers, pedagogers och vårdnadshavares synsätt på problem som uppstår när samverkan brister i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Samt hur de ser på begreppet barn i behov avsärskilt stöd. LÄS MER