Sökning: "Maria Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden Maria Karlsson.

 1. 1. "Vi reflekterar hela, hela, hela, hela, hela tiden." : en kvalitativ studie om förskoleavdelningars möteskulturer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Hellman; Maria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ studie; mötesinnehåll; reflektion; sociokulturella perspektivet; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Skolverket är förskolans förvaltningsmyndighet, det är Skolverket som ansvarar för att förskolornas utbildning uppnår en god kvalitet. Denna studie har fokuserat på hur kvaliteten utvecklas när pedagoger sitter gemensamt och diskuterar över utbildningen. LÄS MER

 2. 2. Intraoperativt blodtryck och dess inverkan på risken för postoperativt delirium - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Gustavsson Segerhag; Fredrik Karlsson; Maria Tonhammar; [2022]
  Nyckelord :Postoperativt delirium; blodtryck; hypotoni; hypertoni; blodtrycksfluktuationer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en relativt vanlig komplikation efter genomgången kirurgi och anestesi. Enligt sammanställd forskning drabbas 4 till 53 procent beroende på typ av kirurgi, ålder och tidigare sjukdomar. Det är en komplikation som skapar obehag för patienten, förlängd sjukhusvistelse och även ökad mortalitet. LÄS MER

 3. 3. Hallå, hur svårt ska det vara? : En kvalitativ intervjustudie om distriktssköterskors attityder till patienter som har övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Karlsson; Sandra Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; obesity; overweight; primary care; primary care nurse; Attityder; distriktssköterska; fetma; primärvård; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar i Sverige i dag. Ett BMI över 30 ökar markant risken för följdsjukdomar och för tidig död. Inom primärvården är det ofta distriktssköterskan som möter och initierar behandling av denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares förhållningssätt till estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maria Jonsson; Johanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; identitetsskapande; kommunikation; samspel; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt och perspektiv till estetiska lärprocesser i förskolan. Empirin i studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med fem förskollärare från olika förskolor i två kommuner i norra Sverige. Där fyra av dessa utfördespå deras arbetsplats och en digitalt. LÄS MER

 5. 5. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER