Sökning: "Maria Kheder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Kheder.

  1. 1. Ett (värdegrunds)arbete, inte bara på jobbet : En kvalitativ textanalys av värdegrundsdokument från svenska statliga myndigheter ur ett kritiskt perspektiv.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Fanny Jannerlid-Söderberg; Maria Kheder; [2019]
    Nyckelord :Values; organizational culture; critical discourse analysis; state agency; Värdegrund; organisationskultur; kritisk diskursanalys; statlig myndighet.;

    Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks värdegrundsdokument från fem svenska statliga myndigheter. Studien syftar till att bidra med kunskap om maktrelationen och förväntan gentemot den statligt anställde genom textanalys ur ett kritiskt perspektiv. LÄS MER