Sökning: "Maria Klint"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Klint.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om den fria leken : En kvalitativ studie av tio förskollärares uppfattningar om den fria leken samt sin egen roll i den.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Klint; Desiree Rönnqvist; [2021]
  Nyckelord :fri lek; förskola; lek; pedagogers deltagande; pedagogers uppfattningar; Vygotskij.;

  Sammanfattning : I denna studie presenterar vi pedagogers uppfattningar om den fria leken samt sitt deltagande i den fria leken utifrån pedagogernas egna perspektiv. Tidigare forskning visar att det inte finns en samlad syn på den fria leken samt pedagogernas deltagandet i den. LÄS MER

 2. 2. Att vårda på akutmottagningar : En kvalitativ litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabelle Klint; Maria Ramström-Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bungemuseet : En kvalitativ studie om Bungemuseets verksamhet och dess plats i de gotländska skolorna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Maria Klint; [2016]
  Nyckelord :Bunge Museum; Gotland; open-air museum; learning studies; cultural heritage; education; communication; Conservation; Bungemuseet; Gotland; friluftsmuseum; estetiska läroprocesser; kulturarvspedagogik; kommunikation; kulturvård;

  Sammanfattning : Forskningen kring kommunikationen mellan museiverksamhet och skolverksamhet är inte utbredd, hur man når målgruppen skolan är heller inte alldeles givet och skolorna är en svår målgrupp att nå för landets alla museum. Uppsatsen behandlar detta fenomen med fallstudien och friluftsmuseet Bungemuseet på Gotland som ett konkret exempel. LÄS MER

 4. 4. För nöjes skull - en studie om unga vuxna musikalbesökare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Finnström; Maria Klint; Sanna Källström; [2012-09-06]
  Nyckelord :uppväxt och vanor; populärkultur; musikal nöje; teater; kultur; konsumtion; kapital ekonomiskt; kulturellt; socialt och symboliskt ; habitus; fält; finkultur; Bourdieu; beteende;

  Sammanfattning : Titel: För nöjes skull - en studie om unga vuxna musikalbesökareFörfattare: Elin Finnström, Maria Klint och Sanna KällströmUppdragsgivare: 2E GroupKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårterminen 2012Handledare: Patrik WikströmAntal ord: 14031Syfte: Att få kunskap om unga vuxna som går på musikalMetod: Kvalitativa telefonintervjuerMaterial: 28 stycken telefonintervjuer med unga vuxna musikalbesökareHuvudresultat: Studiens resultat visar att vanligast förekommande hos intervjupersonernai studien är att de är kvinnor, bor i Stockholm med sin partner, är högutbildade och att deinte har barn. De högutbildade är de som konsumerar mest nöje inom alla områden. LÄS MER

 5. 5. Extraterrestrisk och terrestrisk kromrik spinell i fanerozoiska kondenserade sediment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Maria Nolvi; Gunilla Thorelli; [2006]
  Nyckelord :physical geography; condensed sediments; cyclic sedimentation; spherules; chrome spinels; extraterrestrial chromite; cyklisk sedimentation; kondenserade sediment; sfäruler; kromspineller; geomorphology; pedology; cartography; climatology; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; extraterrestrisk kromit; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to assess the normal inflow of extraterrestrial chromite to Earth. The results from the investigation are compared to earlier studies of middle Ordovician Orthoceratite Limestone in which 1 - 3 extraterrestrial chromite grains ( >63 ƒÊm ) per kilogram limestone were found. LÄS MER