Sökning: "Maria Kristiansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maria Kristiansson.

 1. 1. Elever med dyslexi berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att skriva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Johansson; Maria Kristiansson; [2020-01-15]
  Nyckelord :dyslexi; skrivande; livsvärldsfenomenologi; relationellt perspektiv; samlärande; salutogen undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur nio elever med dyslexi upplever sitt skrivande i relation till de stöd och de extra anpassningar som finns dokumenterat kring eleverna kopplat till skrivande.Vi har använt oss av följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter och upplevelser har nio elever med dyslexi av skrivande i olika situationer?• Hur upplever dessa elever att de anpassningar och stöd som finns dokumenterat kring dem kopplat till skrivande fungerar?Studien utgår från en livsvärldsfenomenologisk ansats, där vi med hjälp av kvalitativa livsvärldsintervjuer tagit del av hur nio elever, diagnostiserade med dyslexi, erfar och upplever skrivande i de olika regionala världar där skrivande sker. LÄS MER

 2. 2. Bröstcancer vänder upp och ner på hela livet : En studie av självbiografier om kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Anicic; Anna Kristiansson; [2015]
  Nyckelord :autobiography; breastcancer; experience; women.; Bröstcancer; erfarenheter; kvinnor; självbiografi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas tusentals kvinnor av bröstcancer i Sverige.Sjukdomen förändrar livet på olika sätt för kvinnorna. Diagnosen ger upphov till olika känslor såsom oro, ångest och rädsla. Behandlingen medför olika biverkningar som kan ge känslan av att tappa sin identitet. LÄS MER

 3. 3. En analys av ondska med fokus på situation och individ

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Maria Kristiansson; [2012]
  Nyckelord :ondska; Josef Fritzl; ondskefulla beteenden; aggressivitet; mänsklig ondska; psykologi;

  Sammanfattning :   Abstract Litteraturstudien är en kvalitativ ansats att beskriva mänsklig ondska genom aktuella teoretiker; Philip Zimbardo och Ervin Staub. Syftet var att beskriva ondska i beteenden genom att slutligen pröva teorier om ondskefulla beteenden mot en fallstudie av Josef Fritzl. Analysens utgångspunkt är person v.s. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsebaserat lärande eller traditionell katederundervisning - En jämförande studie av undervisning i två gymnasieklasser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fredrik Ekstedt; Maria Kristiansson; [2009]
  Nyckelord :Upplevelsebaserat lärande; experiential learning;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med föreliggande arbete har varit att jämföra två olika pedagogiska metoder i två olika gymnasieklasser isamma avsnitt i samma kurs. Den ena klassen har fått traditionell katederundervisning medan den andra har fåttundervisningen i form av upplevelsebaserat lärande. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters upplevelse av hur TEACCH bidrar till aktivitet och delaktighet hos personer med autism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna Kristiansson; Maria Ågren; [2007]
  Nyckelord :Arbetsterapi; tydliggörande pedagogik; aktivitet; delaktighet; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH) är ett habiliterings och undervisningsprogram för personer med autism. Huvudsyftet inom programmet är att minska avståndet mellan individens kapacitet och omgivningens krav för att få personen så delaktig i samhället som möjligt. LÄS MER