Sökning: "Maria Kristina Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Kristina Persson.

  1. 1. Det livslånga lärandet i fokus - möter föräldrars syn på lärande, läroplanens syn på lärande?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Maria Storjohann; Clary Danielsson; Kristina Persson; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka föräldrars syn på barns lärande. Studien belyser även förskolans uppdrag vad gäller det livslånga lärandet. Den teoretiska utgångspunkten hämtas ur det sociokulturella perspektivet. LÄS MER