Sökning: "Maria Kumlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Kumlin.

  1. 1. Föräldrarollen - En fråga om kön? En diskursanalys av tidskriften Vi föräldrar om framställningen av föräldraroller

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Maria Kumlin; Alva Wädel; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Föreliggande studie är en diskursanalys vars syfte är att undersöka hur den svenska tidskriften Vi föräldrar framställer föräldraroller samt om det skett en förändring gällande detta mellan åren 1987-2017. Studiens utgångspunkt är socialkonstruktivistisk varpå diskursbegreppet används både som metod och teoretiskt analysverktyg, för att uppnå en bredare förståelse av resultatet. LÄS MER