Sökning: "Maria Legdanova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Legdanova.

  1. 1. Modernt DSS för bättre beslut - En studie kring beslutsprocessen i ett beslutstödssystem tillämpad i ett nätpoker sammanhang

    Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Maria Legdanova; Thomas Zetterlund; [2011-09-07]
    Nyckelord :Modernt DSS; beslutsprocess; beslutsfattande; nätpoker;

    Sammanfattning : Utmaningen som företag och organisationer återkommande konfronteras med är problemet med att hitta lösningar för ostrukturerade problem med information som ofta är otillräcklig och dold i obearbetade datasamlingar. DSS har utvecklats för att i samarbete med det befintliga affärssystemet stödja beslutsprocesser i verksamheter genom att ta fram bästa möjliga beslutsunderlag. LÄS MER