Sökning: "Maria Leijman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Leijman.

  1. 1. Diakon utbildad för framtidens utmaningar : En jämförande studie mellan Svenska kyrkan och Den norske kirke.

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

    Författare :Maria Leijman; [2021]
    Nyckelord :diakoni; kall; vigningslöfte; välfärdsprofession; förhållningssätt; handling;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa formandet av diakoners yrkesidentitet. Fokus har legat på uppsatsens forskningsfråga; Hur förbereder utbildningen de studerande till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan (SvK) respektive i Den norske kirke (DNK)? Jag har jämfört diakonens utbildning och uppdrag mellan Svenska kyrkan och Den norske kirke. LÄS MER