Sökning: "Maria Lindahl"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Maria Lindahl.

 1. 1. Universitetets påverkan på samarbete mellan arkitekter och ingenjörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Anna Byfors; Maria Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Samarbete mellan arkitekter och ingenjörer; attityder och uppfattningar; institutionalism; organisation; utbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samarbetet mellan arkitekter och ingenjörer har berörts och diskuterats under en lång tid. Förhållanden och relationer har förändrats och till följd av struktur och kultur har det uppstått en förskjutning i styrkeförhållandena. LÄS MER

 2. 2. Information och samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen : En kvalitativ studie om långtidssjukskrivna personers tankar om digital samverkan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Långtidssjukskrivning; försäkringsmedicin; digital samverkan; E-hälsa; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långtidssjukskrivning är ett stort folkhälsoproblem i Sverige som drabbar såväl individen som samhället. Situationen är komplex med flera inblandade aktörer. Användandet av digitaliserade verktyg för information och behandling ökar inom sjukvården. LÄS MER

 3. 3. En generell skatteavtalsrättslig norm mot missbruk: en folkrättslig grund för att utan uttryckligt stöd i skatteavtalet neka en skattebetalare avtalets förmåner?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Raaby Lindahl; [2014]
  Nyckelord :finansrätt; folkrätt; skatterätt; skatteavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stater sluter skatteavtal för att undanröja dubbelbeskattning. Det är emellertid ett välkänt problem att skattebetalare nyttjar skatteavtalen för att undgå att betala skatt. Sedan år 2003 innehåller kommentaren till OECD:s modellavtal omfattande direktiv för hur staterna ska förhålla sig när någon missbrukar ett skatteavtal. LÄS MER

 4. 4. Verbbenämning hos vuxna med afasi : Bedömt med Action Naming Test

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Johanna Forsberg Larsson; Maria Lilja; [2013]
  Nyckelord :Action Naming Test ANT ; Boston Naming Test BNT ; aphasia; naming ability; location of brain damage; Action Naming Test ANT ; Boston Naming Test BNT ; afasi; benämningsförmåga; skadelokalisation;

  Sammanfattning : Förmågan att benämna verb och substantiv kan skilja sig åt hos såväl friska vuxna (Strauss Hough, 2007) som personer med afasi (Mätzig, Druks, Masterson & Vigliocco, 2009). Hos personer med afasi har skillnader mellan förmågan att benämna substantiv och verb relaterats till skadelokalisation (Damasio & Tranel, 1993). LÄS MER

 5. 5. Strukturera mera : Hur SBAR påverkar patientsäkerheten i hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christina Lindahl Alarcón; Maria Linde; [2012]
  Nyckelord :Communication; patient safety; SBAR; teamwork; Kommunikation; patientsäkerhet; SBAR; teamarbete;

  Sammanfattning : De flesta vårdskador beror helt eller delvis på brister i kommunikation. Ett sätt att förbättra patientsäkerheten är att använda kommunikationsverktyg, där det vanligast förekommande kallas SBAR. En litteraturstudie gjordes där femton artiklar granskades med syftet att belysa hur SBAR påverkar patientsäkerheten. LÄS MER