Sökning: "Maria Ljung"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Maria Ljung.

 1. 1. Nyanlända gymnasieelevers uppfattningar av den svenska skolan med fokus på delaktighet och språkutveckling En vinjettstudie på två skolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Stina Burke; Maria Ljung; [2020-01-16]
  Nyckelord :Nyanlända; delaktighet; andraspråkutveckling; lärarengagemang; sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om några nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om egen språkinlärning och delaktighet i skolan.Teori: Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utgjorde vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Estimation of Loss Given Default Distributions for Non-Performing Loans Using Zero-and-One Inflated Beta Regression Type Models

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carolina Ljung; Maria Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Loss Given Default; Non-Performing Loans; Internal Ratings Based Approach; Basel Accords; Zero-and-One Inflated Beta Regression; Bayesian Inference; Förlust vid fallissemang; Icke-presterande lån; Intern riskklassificeringsmetod; Basel; Utvidgad betaregression; Bayesiansk inferens;

  Sammanfattning : This thesis investigates three different techniques for estimating loss given default of non-performing consumer loans. This is a contribution to a credit risk evaluation model compliant with the regulations stipulated by the Basel Accords, regulating the capital requirements of European financial institutions. LÄS MER

 3. 3. Likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan : En intervjustudie med några förskollärare och rektorer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Lotta Ljung; Maria Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; kränkande behandling; likabehandling; normer;

  Sammanfattning : Denna studie belyser några förskollärares och rektorers likabehandlingsarbete i förskolan. Syftet är att få fördjupad förståelse och kunskap om hur förskollärare och rektorer ser på likabehandlingsarbete och arbete mot diskriminering och kränkande behandling. LÄS MER

 4. 4. Att konstruera kön : En observationsstudie om språkligt bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Maria Ljung; Linnea Magnusson Koch; [2019]
  Nyckelord :Förskola; språkligt bemötande; genusperspektiv; feministisk poststrukturalism; subjektivitet; positionering;

  Sammanfattning : Detta är en observationsstudie vars syfte är att undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolans praktik utifrån ett genusperspektiv. Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar: Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik? Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar? Denna studie utgår ifrån en feministisk poststrukturalistisk teori som ses som ett genusperspektiv då det grundar sig på att könsuppdelningen och tudelningen kvinnligt och manligt är socialt konstruerat och behöver ifrågasättas och överskridas för att generera att människan får fler sätt att vara på (Lenz Taguchi, 2004). LÄS MER

 5. 5. Skogsskötselåtgärders påverkan på risväxter i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Maria Michold; Jessica Åström; [2018]
  Nyckelord :gallring; slutavverkning; fältskikt; riksskogstaxeringen; boreal skog;

  Sammanfattning : Brukandet av skogen har länge påverkat landskapet i riktning mot tätare och yngre skogar med minskad artdiversitet. Många risväxter har viktiga funktioner i ekosystemet som t.ex. födokällor, men har också ekonomiska och rekreationsmässiga värden. LÄS MER