Sökning: "Maria Makar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Makar.

 1. 1. Kommunikation - Nyckeln till en god relation : En kvalitativ studie ur ett socialpsykologiskt perspektiv med genus som en interaktiv process. Studien undersöker interaktion mellan kommunikation och konflikt i ett långvarigt äktenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pia Maria Englund; Jenny Boquist; [2019]
  Nyckelord :communication; interaction; conflict; long-term marriage; gender; kommunikation; interaktion; konflikt; långvarigt äktenskap; genus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Stjärnfamiljer och kärnfamiljer - En kritisk diskussion kring flersamt föräldraskap i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Linnér; [2014]
  Nyckelord :Familjerätt; rättsligt föräldraskap; alternativa familjebildningar; icke-traditionella familjebildningar; regnbågsfamiljer; stjärnfamiljer; kritisk familjerätt; the sexual family; stjärnfamiljejuridik; flersamt föräldraskap; multipelt föräldraskap; law and political science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur vi väljer att organisera våra familjer har genomgått en radikal förändring sedan mitten av 1900-talet. Kärnfamiljen är visserligen fortfarande den vanligaste familjeformen, men den har i allt större utsträckning kommit att kompletteras med en rad icke-traditionella familje-konstellationer, bl.a. samkönade familjer. LÄS MER

 3. 3. "Galningarnas mordsommar" : En studie av Aftonbladets, DN:s, Expressens och SvD:s rapportering om psykisk sjukdom under 13 dagar år 2003

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Maria Makar; [2011]
  Nyckelord :medier; psykiskt sjuka; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mediebilden av psykiskt sjuka och psykisk sjukdom presenterades mellan den 28 september och 10 oktober 2003 i tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vilka som får komma till tals i artiklarna och insändarna undersöks. LÄS MER

 4. 4. Kyrkliga ideal mot politisk verklighet. Äktenskapslagstiftningen 1968 och 1973. Historik, ståndpunkter och detbatt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Maria Mörner; [2005]
  Nyckelord :Rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att belysa sambanden mellan äktenskapsrättens historiska bakgrund å ena sidan, och den politiska kontexten å den andra i fråga om de principiella ståndpunkter som framkommer under revisionsarbetet av giftermålsbalken år 1968 respektive 1973. Syftet är också att belysa den rättskulturella miljön under dessa år. LÄS MER