Sökning: "Maria Mark"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Maria Mark.

 1. 1. Estimating the impact of agricultural support on farm price : an analysis of Swedish farm prices

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maria Falkdalen; [2019]
  Nyckelord :CAP; decoupled direct support; farm prices; hedonic model;

  Sammanfattning : Agricultural land prices in Sweden have been increasing steadily since Sweden joined the EU. At the same time, the common agricultural policy of the EU has changed from coupled support given to specific sectors, to decoupled direct support for basic land maintenance. LÄS MER

 2. 2. Afforestation of open land in Sweden : a case study of Sjöbo Municipality

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Josefin Alice Maria Svensson; [2019]
  Nyckelord :afforestation; open land; pasture; biodiversity; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Snabba förändringar i landskapet kan orsaka stora problem för olika ekosystemtjänster, speciellt när förändringarna sker i utsatta landskap. En sådan förändring har skett i Sverige de senaste hundra åren då skog har planterats på övergivna hagar, eller i vissa fall, även planterats på åkermark. LÄS MER

 3. 3. Framtiden för Helsingborgs godsbangård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :William Persson; [2018]
  Nyckelord :godsbangård; helsingborg; järnväg; uppställningsspår; framtid; skånetrafiken; gods; ramlösa; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Området Ramlösa station och Helsingborgs godsbangård innefattar bland annat resecentrum, rangerbangård, tågdepåer och kombiterminal för att nämna några. Utöver det är området en del i stadsförnyelseprojekt H+ som ska omvandla en miljon kvadratmeter till en mer blandad stad, för att möta framtidens behov. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas olika behov när en närstående har en demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Oldby; Mark Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Demens; Anhöriga; Behov; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom ökar då befolkningen blir äldre. Demenssjukdom kallas även för “de anhörigas sjukdom” och det är därför av betydelse att vara lyhörd och respektera de anhöriga och förstå vad de har för behov som sjuksköterskan kan hjälpa till med för att underlätta situationen. LÄS MER

 5. 5. Utrymme för tredimensionellt skapande : En studie av fördelningen mellan tvådimensionellt och tredimensionellt bildarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Maria Ingvarsdotter; [2017]
  Nyckelord :Tvådimensionell; tredimensionell; ramfaktorer och bildundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att att undersöka faktorer som påverkar fördelningen mellan tvådimensionellt och tredimensionellt bildarbete i grundskolans senare år. Syftet har studerats genom frågeställningarna: Hur motiveras fördelningen av två-och tredimensionell bild i kursplanen sett över tid?, Hur beskriver bildlärare sin tredimensionella bildundervisning?, Vilka möjligheter och hinder upplever bildlärare med tredimensionellt bildarbete? och Som metod för studien användes kvalitativ semistrukturerad intervju. LÄS MER