Sökning: "Maria Markusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Markusson.

  1. 1. Förskolechefers syn på specialpedagogens yrkesroll : En studie av specialpedagogikens funktion och specialpedagogens yrkesroll i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Maria Bergstedt Engman; Åsa Markusson; [2012]
    Nyckelord :special education teachers; preschool; preschool managers; special education; specialpedagog; förskola; förskolechef; specialpedagogik;

    Sammanfattning : AbstractThe aim of our study was that from a Preschool Manager’s perspective to describe, analyze and understand the function of special education and the Special Education Teacher’s profession within preschools. We conducted twelve interviews with Preschool Managers in two northern Swedish municipalities. LÄS MER