Sökning: "Maria Mehlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Mehlqvist.

  1. 1. Betydelsen av social rang på beteende och mjölknings­parametrer i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS)

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Författare :Maria Mehlqvist; [2003]
    Nyckelord :mjölkkor; mjölkproduktion; djurs beteende; social rang; automatisk mjölkning; AMS;

    Sammanfattning : The purpose with the study was to find a pattern in the behaviour of dairy cows which could be related to their social rank. A behavioural study was conducted at the University Cattle Research Centre (Kungsängen) in Uppsala, Sweden. The study included 12 lactating dairy cows, 6 high ranked and 6 low ranked. LÄS MER